Main Final
Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date: 10th January 2010. Time: 3.00 PM.

SUZUKI SWIFT (Team) REMINGTON PHARMA/GUARD RICE (Team)
1 Mir Shoaib Ahmad (1) 1 Dr. Faisal Khokhar (0)
2 Raja Temur Nadeem (1) 2 Taimur Ali Malik (2)
3 Raja Samiullah (4) 3 Taimur Mawaz Khan (2)
4 Asif Tiwana (2) 4 Shah Shamyl Alam (4)

Total Handicaps (8)

Total Handicaps (8)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  30 yards penalty hit
1
 Shah Shmayl Alam  Remington Pharma  Field goal by his solo efforts
       
2
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  Spot penalty near goal posts
2
 Taimur Mawaz Khan  Remington Pharma  Field goal by a long lofted shot
2
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  Spot penalty near goal posts
       
3
 Dr. Faisal Khokhar  Remington Pharma  Field goal by his solo efforts
3
 Taimur Ali Malik  Remington Pharma  Field goal by his solo efforts
3
 Mir Shoaib Ahmad  Suzuki Swift  Field goal by his solo efforts
       
4
 Taimur Ali Malik  Remington Pharma  Spot penalty near goal posts
4
 Asif Tiwana  Suzuki Swift  Field goal by his solo efforts
4
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  Field goal by his solo efforts
4
 Shah Shmayl Alam  Remington Pharma  60 yards penalty hit
4
 Taimur Mawaz Khan  Remington Pharma  Field goal by pass of Shah Shamyl Alam

Total goals scored by Suzuki Swift (Team) (6) Total goals by Remington/Guard Rice (Team) (7)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (0)
Total Goals (6) Total Goals (7)

Umpires: Agha Murtaza Ali Khan & Umar Sadik.
Chief Guest:- Syed Wajahat Ali,
Senior Manager Marketing, Pak Suzuki Motors Company Ltd


Subsidiary Final
Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date: 10th January 2010. Time: 1.30 PM.

LAHORE GARRISON (Team) SECURITY 2000 (Team)
1 Ahsan Javed Sher (1) 1 Mian Hussain Iftikhar (1)
2 Maj Mashud (1) 2 Shaukat Ali Malik (3)
3 Azhar Ali (1) 3 Agha Murtaza Ali Khan (2)
4 Lt. Col. Asif Zahoor (2) 4 Naveed M Sheikh (2)

Total Handicaps (6)

Total Handicaps (8)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Agha Murtaza Ali Khan  Security 2000  Field goal
1
 Lt Col Asif Zahoor  Lahore Garrison  60 yards penalty hit
1
 Maj Mashud  Lahore Garrison  Field goal by a lofted shot
       
2
 Naveed M Sheikh  Security 2000  Field goal by under the shot
       
3
 Agha Murtaza Ali Khan  Security 2000  Field goal
       
4
 Lt Col Asif Zahoor  Lahore Garrison  40 yards penalty hit

Total goals scored by Security 2000 (Team) (3) Total goals by Lahore Garrison (Team) (3)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (1½)
Total Goals (3) Total Goals (4½)

Umpires: Raja Arsalan Najeeb & Sameer Habib Oberoi.


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date: 9th January 2010. Time: 3.30 PM.

RIJAS (Team) REMINGTON PHARMA/GUARD RICE (Team)
1 Faisal Shahzad (0) 1 Dr. Faisal Khokhar (0)
2 Omar Asjad Malhi (2) 2 Taimur Ali Malik (2)
3 Ahmad Nawaz Tiwana (2) 3 Taimur Mawaz Khan (2)
4 Raja Arsalan Najeeb (2) 4 Shah Shamyl Alam (4)

Total Handicaps (6)

Total Handicaps (8)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Shah Shamyl Alam  Remington Pharma  60 yards penalty hit
1
 Shah Shamyl Alam  Remington Pharma  Field goal
1
 Raja Arsalan Najeeb  Rijas  40 yards penalty hit
1
 Taimur Ali Malik  Remington Pharma  Field goal
       
2
 Ahmad Nawaz Tiwana  Rijas  Field goal after a long chase
2
 Faisal Shahzad  Rijas  Field goal by his solo efforts
2
 Taimur Ali Malik  Remington Pharma  Field goal
       
3
 Dr. Faisal Khokhar  Remington Pharma  Spot penalty near goal posts
3
 Taimur Mawaz Khan  Remington Pharma  Field goal
       
4
 Raja Arsalan Najeeb  Rijas  Spot penalty near goal posts

Total goals scored by Remington Pharma (Team) (6) Total goals by Rijas (Team) (4)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (1½)
Total Goals (6) Total Goals (5½)

Umpires: Umar Sadik & Usman Haye.
Note:- Remington Pharma/Guard Rice won the match and hence qualify to play Main Final against Suzuki Swift on 10th January 2010


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date: 9th January 2010. Time: 2.30 PM.

SUZUKI SWIFT (Team) MALIR GARRISON (Team)
1 Mir Shoaib Ahmad (1) 1 Ibrahim Pataudi (0)
2 Raja Temur Nadeem (1) 2 Capt. Bilal Yusuf (1)
3 Raja Samiullah (4) 3 Maj. Omar Minhas (3)
4 Asif Tiwana (2) 4 Ris. Khurshid Ahmad (3)

Total Handicaps (8)

Total Handicaps (7)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  40 yards penalty hit
1
 Raja Temur Nadeem  Suzuki Swift  Field goal by pass of Asif Tiwana
1
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  Field goal by under the neck shot
1
 Mir Shoaib Ahmad  Suzuki Swift  Field goal after a long chase
1
 Maj Omar Minhas  Malir Garrison  Field goal by his solo efforts
       
2
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  Field goal by under the neck shot
2
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  Field goal by his solo efforts
2
 Raja Temur Nadeem  Suzuki Swift  Field goal by his solo efforts
2
 Capt Bilal Yusaf  Malir Garrison  Field goal
       
3
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  Field goal by his solo efforts
3
 Ibrahim Pataudi  Malir Garrison  Field goal by his solo efforts
3
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  Field goal by his solo efforts
       
4
 Asif Tiwana  Suzuki Swift  Field goal by under the neck shot
4
 Maj Omar Minhas  Malir Garrison  Field goal after a long chase
4
 Asif Tiwana  Suzuki Swift  Field goal by his solo efforts
4
 Maj Omar Minhas  Malir Garrison  30 yards penalty hit
4
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  Field goal by a long lofted shot

Total goals scored by Suzuki Swift (Team) (12) Total goals by Malir Garrison (Team) (5)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (½)
Total Goals (12) Total Goals (5½)

Umpires: Naveed M Sheikh & Sameer Habib Oberoi.
Note:- Suzuki Swift won the match and hence qualify to play Main Final Against Remington Pharma on 10th January 2010


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date: 8th January 2010. Time: 2.00 PM.

SECURITY 2000 (Team) PAKISTAN RANGERS (PUNJAB) (Team)
1 Mian Hussain Iftikhar (1) 1 Muhammad Humair Ghazi (0)
2 Malik Azam Hayat Noon (2) 2 Arham Asad (1)
3 Tauheed (2) 3 Jawad Jamil Malik (1)
4 Naveed M Sheikh (2) 4 Amanat (2)

Total Handicaps (7)

Total Handicaps (4)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Arham Asad  Pakistan Rangers  Field goal after a long chase
1
 Arham Asad  Pakistan Rangers  Field goal after a long chase
1
 Malik Azam Hayat Noon  Security 2000  Field goal after a long chase
       
2
 Naveed M Sheikh  Security 2000  Field goal by his solo efforts
2
 Malik Azam Hayat Noon  Security 2000  Field goal
       
3
 Mian Hussain Iftikhar  Security 2000  Field goal after a long chase
3
 Tauheed  Security 2000  Field goal by his solo efforts
       
4
 Humair Ghazi  Pakistan Rangers  Field goal after a long chase
4
 Naveed M Sheikh  Security 2000  Field goal

Total goals scored by Security 2000 (Team) (6) Total goals by Pakistan Rangers (Team) (3)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (2)
Total Goals (6) Total Goals (5)

Umpires: Usman Haye & Raja Temur Nadeem


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date: 7th January 2010. Time: 3.30 PM.

REMINGTON PHARMA/GUARD RICE (Team) ZIC OIL/PAF (Team)
1 Dr. Faisal Khokhar (0) 1 Danyal Hashmi (1)
2 Taimur Ali Malik (2) 2 Wg. Comd. Nausherwan Khan (2)
3 Taimur Mawaz Khan (2) 3 Ahmed Ali Tiwana (2)
4 Shah Shamyl Alam (4) 4 Shah Qubilai Alam (2)

Total Handicaps (8)

Total Handicaps (7)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Taimur Ali Malik  Remington Pharma/Guard Rice  Field goal by cut shot
1
 Shah Qubilai Alam  Zic Oil/PAF  Field goal by his solo efforts
       
2
 Ahmad Nawaz Tiwana  Zic Oil/PAF  30 yards penalty hit
2
 Ausherwan Khan  Zic Oil/PAF  Field goal by a long lofted shot
2
 Shah Qubilai Alam  Remington Pharma/Guard Rice  Field goal by his solo efforts
2
 Shah Qubilai Alam  Remington Pharma/Guard Rice  Field goal by a cut shot
2
 Taimur Ali Malik  Remington Pharma/Guard Rice  Field goal after a long chase
2
 Taimur Mawaz Khan  Remington Pharma/Guard Rice  Field goal by his solo efforts
       
3
 Taimur Ali Malik  Remington Pharma/Guard Rice  Field goal by his solo efforts
3
 Taimur Ali Malik  Remington Pharma/Guard Rice  Field goal
3
 Ahmed Ali Tiwana  Zic Oil/PAF  Field goal after a long chase
3
 Shah Qubilai Alam  Remington Pharma/Guard Rice  Field goal by his solo efforts
3
 Taimur Mawaz Khan  Remington Pharma/Guard Rice  Field goal by his solo efforts
       
4
 Ahmed Ali Tiwana  Zic Oil/PAF  30 yards penalty hit
4
 Taimur Mawaz Khan  Remington Pharma/Guard Rice  Field goal
4
 Shah Qubilai Alam  Remington Pharma/Guard Rice  Field goal by his solo efforts

Total goals scored by Remington Pharma (Team) (11) Total goals by Zic Oil/PAF (Team) (5)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (½)
Total Goals (11) Total Goals (5½)

Umpires: Shaukat Ali Malik & Naveed M Sheikh


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date: 7th January 2010. Time: 2.30 PM.

MALIR GARRISON (Team) HSBC BANK (Team)
1 Ibrahim Pataudi (0) 1 Sufi Muhammad Aamir (1)
2 Capt. Bilal Yusuf (1) 2 Sufi Muhammad Haris (1)
3 Maj. Omar Minhas (3) 3 Saqib Khan Khakwani (3)
4 Ris. Khurshid Ahmad (3) 4 Atif Tiwana (3)

Total Handicaps (7)

Total Handicaps (8)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Saqib Khan Khakwani  HSBC Bank  30 yards penalty hit
1
 Ris Khurshid Ahmad  Malir Garrison  30 yards penalty hit
1
 Ris Khurshid Ahmad  Malir Garrison  60 yards penalty hit
1
 Ris Khurshid Ahmad  Malir Garrison  Field goal after a long chase
       
2
 Capt Bilal Yusaf  Malir Garrison  Field goal by near side shot
2
 Maj Omar Minhas  Malir Garrison  Spot penalty near goal posts
2
 Saqib Khan Khakwani  HSBC Bank  Field goal by his solo efforts
2
 Ris Khurshid Ahmad  Malir Garrison  Field goal after a long chase
       
3
 Ris Khurshid Ahmad  Malir Garrison  Field goal after a long chase
3
 Sufi Muhammad Amir  HSBC Bank  Field goal by his solo efforts
3
 Atif Tiwana  HSBC Bank  Field goal after a long chase
       
4
 Ibrahim Pataudi  Malir Garrison  Field goal by his solo efforts
4
 Sufi Muhammad Amir  HSBC Bank  Field goal by his solo efforts
4
 Saqib Khan Khakwani  HSBC Bank  Field goal after a long chase

Total goals scored by Malir Garrison (Team) (8) Total goals by HSBC Bank (Team) (6)
Goals received on Handicap (½) Goals received on Handicap (0)
Total Goals (8½) Total Goals (6)

Umpires: Shaukat Ali Malik & Raja Arsalan Najeeb


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date: 7th January 2010. Time: 2.00 PM.

MAGOON INDUSTRIES (Team) LAHORE GARRISON (Team)
1 Shahzad Magoon (0) 1 Ahsan Javed Sher (1)
2 Kasim Ahmad Khan (1) 2 Maj Mashud (1)
3 Nasir Ahmad Khan (1) 3 Azhar Ali (1)
4 Ashfaq Ahmad (2) 4 Lt. Col. Asif Zahoor (2)

Total Handicaps (4)

Total Handicaps (5)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Lt Col Asif Zahoor  Lahore Garison  Field gola by his solo efforts
1
 Ahsan Javed Sher  Lahore Garison  Field goal after long chase
1
 Lt Col Asif Zahoor  Lahore Garison  Field goal by under the neck shot
       
2
 Lt Col Asif Zahoor  Lahore Garison  Field goal after long chase
2
 Ahsan Javed Sher  Lahore Garison  Field gola by his solo efforts
2
 Maj Mashud  Lahore Garison  Field Goal by his solo efforts
2
 Azhar Ali  Lahore Garison  Field goal by a cut shot

Total goals scored by Magoon Industries (Team) (0) Total goals by Lahore Garrison (Team) (7)
Goals received on Handicap (½) Goals received on Handicap (0)
Total Goals (½) Total Goals (7)

Umpires: Hassan Ali Farrukh & Ahmad Nawaz Tiwana.
Note:- Lahore Garrison won both matches and hence qualify to play second round


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date:7th January 2010. Time: 1.30 PM.

LAHORE GARRISON (Team) POWER SOFT 19 (Team)
1 Ahsan Javed Sher (1) 1 Babar Monnoo (0)
2 Maj Mashud (1) 2 Hav. Ameen (1)
3 Azhar Ali (1) 3 Muhammad Samir Malik (1)
4 Lt. Col. Asif Zahoor (2) 4 Umar Sadik (2)

Total Handicaps (5)

Total Handicaps (4)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Maj Mashud  Lahore Garrison  Field goal by his solo efforts
1
 Lt Col Asif Zahoor  Lahore Garrison  Field goal by a cut shot
       
2
 Babar Monnoo  Power Soft 19  Field goal by a cut shot

Total goals scored by Lahore Garrison (Team) (2) Total goals by Power Soft 19 (Team) (1)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (½)
Total Goals (2) Total Goals (½)

Umpires: Nasir Ahmad Khan & Maj. Omar Minhas


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date:6th January 2010. Time: 1.30 PM.

SECURITY 2000 (Team) RIJAS (Team)
1 Mian Hussain Iftikhar (1) 1 Faisal Shahzad (0)
2 Shaukat Ali Malik (3) 2 Omar Asjad Malhi (2)
3 Agha Murtaza Ali Khan (2) 3 Ahmad Nawaz Tiwana (2)
4 Naveed M Sheikh (2) 4 Raja Arsalan Najeeb (2)

Total Handicaps (8)

Total Handicaps (6)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Raja Arsalan Najeeb  Rijas  60 Yards Penalty Hit
1
 Naveed M Sheikh  Security 2000  Field Goal by his solo efforts
       
2
 Omar Asjad Malhi  Rijas  Field goal
2
 Ahmad Nawaz Tiwana  Rijas  Field goal
2
 Ahmad Nawaz Tiwana  Rijas  Field Goal after a long chase
2
 Raja Arsalan Najeeb  Rijas  60 Yards Penalty Hit
       
3
 Agha Murtaza Ali Khan  Security 2000  Field goal
3
 Naveed M Sheikh  Security 2000  Field goal
3
 Agha Murtaza Ali Khan  Security 2000  Field goal
3
 Agha Murtaza Ali Khan  Security 2000  Field goal
       
4
 No Goals Scored    

Total goals scored by Security 2000 (Team) (5) Total goals by Rijas (Team) (5)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (1½)
Total Goals (5) Total Goals (6½)

Umpires: Nasir Ahmad Khan & Maj. Omar Minhas


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date:6th January 2010. Time: 1.00 PM.

RPC (Team) PAKISTAN RANGERS (PUNJAB) (Team)
1 Raja Kashif Saleem (0) 1 Muhammad Humair Ghazi (0)
2 Muhammad Humair Ghazi (1) 2 Arham Asad (1)
3 Abdul Rehman (1) 3 Jawad Jamil Malik (1)
4 Kaiser Trimzi (2) 4 Amanat (2)

Total Handicaps (4)

Total Handicaps (4)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Arham Asad  Pakistan Rangers  Field Goal by his solo efforts
1
 Arham Asad  Pakistan Rangers  Field goal by his solo efforts
       
2
 Kaiser Trimzi  RPC  40 Yards Penalty Hit
2
 Kaiser Trimzi  RPC  Spot Penalty Near Goal Posts
2
 Amanat  Pakistan Rangers  Field Goal
2
 Arham Asad  Pakistan Rangers  Field Goal

Total goals scored by RPC (Team) (2) Total goals by Pakistan Rangers (Team) (4)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (0)
Total Goals (2) Total Goals (4)

Umpires: Muhammad Samir Malik & Ahsan Javed Sher


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date:6th January 2010. Time: 12.30 PM.

RPC (Team) ADISSEO (Team)
1 Raja Kashif Saleem (0) 1 Sameer Habib Oberoi (1)
2 Asad Nadir (1) 2 Bilal Haye (2)
3 Abdul Rehman (1) 3 Hassan Ali Farrukh (2)
4 Kaiser Trimzi (2) 4 Abdul Haye Mehta (0)

Total Handicaps (4)

Total Handicaps (5)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Hassan Ali Farrukh  Adisseo  Field Goal by a back handed shot
1
 Kaiser Trimzi  RPC  Field goal by his solo efforts
1
 Kaiser Trimzi  RPC  40 Yards Penalty Hit
       
2
 Abdul Rehman  RPC  Field Goal by his solo efforts
2
 Sameer Habib Oberoi  Adisseo  30 Yards Penalty Hit
2
 Bilal Haye  Adisseo  Field Goal by his solo efforts
2
 Bilal Haye  Adisseo  Field Goal after a long chase
2
 Abdul Rehman  RPC  Field goal

Total goals scored by RPC (Team) (4) Total goals by Adisseo (Team) (4)
Goals received on Handicap (½) Goals received on Handicap (0)
Total Goals (4½) Total Goals (4)

Umpires: Muhammad Samir Malik & Ahsan Javed Sher


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date:6th January 2010. Time: 12.00 PM.

PAKISTAN RANGERS (PUNJAB) (Team) ADISSEO (Team)
1 Muhammad Humair Ghazi (0) 1 Sameer Habib Oberoi (1)
2 Arham Asad (1) 2 Bilal Haye (2)
3 Jawad Jamil Malik (1) 3 Hassan Ali Farrukh (2)
4 Amanat (2) 4 Usman Haye (2)

Total Handicaps (4)

Total Handicaps (5)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Bilal Haye  Adisseo  Field Goal after a long chase
1
 Arham Asad  Pakistan Rangers  Field Goal
       
2
 Sameer Habib Oberoi  Adisseo  30 Yards Penalty Hit

Total goals scored by Pakistan Rangers (Team) (1) Total goals by Adisseo (Team) (2)
Goals received on Handicap (½) Goals received on Handicap (0)
Total Goals (1½) Total Goals (2)

Umpires: Muhammad Samir Malik & Ahsan Javed Sher


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date:5th January 2010. Time: 1.30 PM.

MALIR GARRISON (Team) LAHORE GARRISON (Team)
1 Ibrahim Pataudi (0) 1 Ahsan Javed Sher (1)
2 Capt. Bilal Yusuf (1) 2 Ahmed Zubair (2)
3 Maj. Omar Minhas (3) 3 Azhar Ali (1)
4 Ris. Khurshid Ahmad (3) 4 Lt. Col. Asif Zahoor (2)

Total Handicaps (7)

Total Handicaps (6)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Ris Khurshid  Malir Garrison  Spot penalty near goal posts
1
 Lt Col Asif Zahoor  Lahore Garrison  30 yards penalty hit
       
2
 Ibrahim Pataudi  Malir Garrison  Field goal
2
 Ibrahim Pataudi  Malir Garrison  Field goal
2
 Naveed Ghani  Malir Garrison  Field goal by his solo efforts
       
3
 Ris Khurshid  Malir Garrison  Field goal
3
 Ibrahim Pataudi  Malir Garrison  Field goal
       
4
 Ibrahim Pataudi  Malir Garrison  Field goal by his solo efforts
4
 Lt Col Asif Zahoor  Lahore Garrison  Field goal
4
 Bilal Yusaf  Malir Garrison  Field goal
4
 Ahsan Javed Sher  Lahore Garrison  Field goal

Total goals scored by Malir Garrison (Team) (8) Total goals by Lahore Garrison (Team) (3)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (½)
Total Goals (8) Total Goals (3½)

Umpires: Raja Arsalan Najeeb & Omar Asjad Malhi


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date:5th January 2010. Time: 12.30 PM.

SUZUKI SWIFT (Team) MAGOON INDUSTRIES (Team)
1 Mir Shoaib Ahmad (1) 1 Shahzad Magoon (0)
2 Raja Temur Nadeem (1) 2 Kasim Ahmad Khan (1)
3 Col Nadeem Raja (2) 3 Nasir Ahmad Khan (1)
4 Asif Tiwana (2) 4 Ashfaq Ahmad (2)

Total Handicaps (6)

Total Handicaps (4)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Raja Temur Nadeem  Suzuki Swift  Field goal by his solo efforts
1
 Asif Tiwana  Suzuki Swift  Field goal
       
2
 Asif Tiwana  Suzuki Swift  Field goal
       
3
 Raja Temur Nadeem  Suzuki Swift  Field goal after a long chase
3
 Raja Temur Nadeem  Suzuki Swift  Field goal
3
 Raja Temur Nadeem  Suzuki Swift  Field goal
       
4
 Mir Shaoib Ahmad  Suzuki Swift  Field goal by his solo efforts
4
 Raja Samiullah  Suzuki Swift  Field goal

Total goals scored by Suzuki Swift (Team) (8) Total goals by Magoon Industries (Team) (0)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (1½)
Total Goals (8) Total Goals (1½)

Umpires: Raja Arsalan Najeeb & Naveed M Sheikh


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date:4th January 2010. Time: 2.30 PM.

RPC (Team) ZIC OIL/PAF (Team)
1 Raja Kashif Saleem (0) 1 Danyal Hashmi (1)
2 Asad Nadir (2) 2 Wg. Comd. Nausherwan Khan (2)
3 Abdul Rehman (2) 3 Ahmed Ali Tiwana (2)
4 Kaiser Trimzi (4) 4 Shah Qubilai Alam (2)

Total Handicaps (4)

Total Handicaps (7)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Shah Qubilai Alam  Zic Oil/PAF  60 yards penalty hit
1
 Ahmed Ali Tiwana  Zic Oil/PAF  Field goal by his solo efforts
1
 Kaiser Trimzi  RPC  Field goal by his solo efforts
       
2
 Ahmed Ali Tiwana  Zic Oil/PAF  30 yards penalty hit
2
 Ahmed Ali Tiwana  Zic Oil/PAF  Field goal
2
 Ahmed Ali Tiwana  Zic Oil/PAF  Field goal
       
3
 Asad Nadir  RPC  Field goal
3
 Ahmed Ali Tiwana  Zic Oil/PAF  Field goal
3
 Ahmed Ali Tiwana  Zic Oil/PAF  Field goal by his solo efforts
3
 Asad Nadir  RPC  Field goal
       
4
 Shah Qubilai Alam  Zic Oil/PAF  Field goal by a backhanded shot
4
 Ahmed Ali Tiwana  Zic Oil/PAF  Field goal by his solo efforts

Total goals scored by RPC (Team) (3) Total goals by Zic Oil/PAF (Team) (9)
Goals received on Handicap (2) Goals received on Handicap (0)
Total Goals (5) Total Goals (9)

Umpires: Umar Sadik


Suzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date:4th January 2010. Time: 1.30 PM.

REMINGTON PHARMA/GUARD RICE (Team) ADISSEO (Team)
1 Muhammad Humair Ghazi (0) 1 Sameer Habib Oberoi (1)
2 Arham Asad (2) 2 Bilal Haye (2)
3 Jawad Jamil Malik (2) 3 Hassan Ali Farrukh (2)
4 Amanat (4) 4 Usman Haye (2)

Total Handicaps (8)

Total Handicaps (7)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Taimur Ali Malik  Remington pharma/Guard Rice  Spot penalty near goal posts
1
 Shah Shamyl Alam  Remington pharma/Guard Rice  Field goal
       
2
 Shah Shamyl Alam  Remington pharma/Guard Rice  Field goal
2
 Sameer Habib Oberoi  Adisseo  40 yards penalty hit
2
 Sameer Habib Oberoi  Adisseo  Field goal by a long lofted shot
2
 Hassan Ali Farrukh  Adisseo  Field goal
       
3
 Taimur Mawaz Khan  Remington pharma/Guard Rice  Field goal by pass of Shah Shamyl Alam
3
 Shah Shamyl Alam  Remington pharma/Guard Rice  Spot penalty near goal posts
3
 Shah Shamyl Alam  Remington pharma/Guard Rice  Field goal by a long lofted shot
       
4
 Dr. Faisal khokhar  Remington pharma/Guard Rice  Field goal by his solo efforts
4
 Shah Shamyl Alam  Remington pharma/Guard Rice  Field goal by his solo efforts
4
 Bilal Haye  Adisseo  Field goal
4
 Taimur Mawaz Khan  Remington pharma/Guard Rice  Field Goal

Total goals scored by Remington/Guard (Team) (9) Total goals by Adisseo (Team)(4)
Goals received on Handicap (0) Goals received on Handicap (½)
Total Goals (9) Total Goals (4½)

Umpires: Atif Tiwana & Muhammad Samir MalikSuzuki Township Motors Polo Cup 2010. Date:4th January 2010. Time: 12.30 PM.
PAKISTAN RANGERS (PUNJAB) (Team) RIJAS (Team)
1 Muhammad Humair Ghazi (0) 1 Faisal Shahzad (0)
2 Arham Asad (1) 2 Omar Asjad Malhi (2)
3 Jawad Jamil Malik (1) 3 Ahmad Nawaz Tiwana (2)
4 Amanat (2) 4 Raja Arsalan Najeeb (2)

Total Handicaps (4)

Total Handicaps (6)

Chukker
No.
Goal Scored by
For Team
How Scored
1
 Ahmad Nawaz Tiwana  Rijas  Field goal by near side shot
1
 Arham Asad  Pakistan Rangers  Field goal by his solo efforts
       
2
 Ahmad Nawaz Tiwana  Rijas  Field goal after a long chase
2
 Omar Asjad Malhi  Rijas  Spot penalty near goal posts
2
 Raja Arsalan Najeeb  Rijas  Field goal by his solo efforts
       
3
 Amanat  Pakistan Rangers  40 Yards Penalty Hit
3
 Ahmad Nawaz Tiwana  Rijas  30 yards penalty hit
3
 Ahmad Nawaz Tiwana  Rijas  Field goal after a long chase
       
4
 Raja Arsalan Najeeb  Rijas  Field Goal
4
 Ahmad Nawaz Tiwana  Rijas  30 yards penalty hit
4
 Muhammad Humair  Pakistan Rangers  Field Goal

Total goals scored by Pakistan Rangers (Team) (3) Total goals by Rijas (Team)(8)
Goals received on Handicap (1½) Goals received on Handicap (0)
Total Goals (4½) Total Goals (8)

Umpires: Raja Temur Nadeem

 


Developed by Pegasus International Copyright (c) 1995 - 2010.
Pegasus International. All rights reserved.(Disclaimer Clause)
Best viewed at: 800x600